brooklynmonk

Vietnamese Story Time Lesson 1

In Uncategorized on December 1, 2010 at 3:27 pm

 

Story Time: Câu Chuyện

Farm Boy Love story: Cậu Bé Nông Chuyện Tình

Part One: Phần một

 

Anh Tuấn là Con trai của một nông dân. Anh Tuấn yêu một thiếu nư tên là Chị Lin là con gái của một sĩ quan quân đội. Anh Tuấn muốn kết hôn với Chị Lin, nhưng ba của Chị ấy không thích Anh Tuấn vì Anh ấy không có tiền.

 

Một ngày Anh Tuấn đã đi nhà của Chị Lin để nói chuyện với ba của Chị ấy. Anh Tuấn nói lễ phép với ba của Chị Lin. “Ông ơi, con muốn kết hôn với Chị Lin.”

 

Ba của Chị Lin nói “Không thể. Ông muốn Lin kết hôn với một người đàn ông giàu, môi giới thị trường chứng khoán.”

 

Anh Tuấn nói “khi nào Lin sẽ kết hôn?”

“Chị ấy sẽ kết hôn vào năm tới.”

Nếu con có thể trở nên giàu có vào năm tới, con có thể cưới với Chị ấy dược không?”

Ba của Chị Lin cười, nhưng ông thấy người đàn ông trẻ này đã không nói đùa đâu. Ông nhớ khi ông là một người đàn ông trẻ trong tình yêu.  Khi ông còn trẻ ông cũng nghèo. “Nếu con có thể trở nên giàu có, con có thể kết hôn với con gái của tôi.”

 

End part 1 Phần một

Vocabulary: từ vựng

 

 

Câu Chuyện story 故事 Gùshì
nông dân farmer 農民 Nóngmín
thiếu nư Girl/female 女子 Nǚzǐ
sĩ quan officer 軍官 Jūnguān
quân đội army 軍隊 Jūnduì
kết hôn marry 結婚 Jiéhūn
nói chuyện với Speak with 與他說話 Yǔ tā shuōhuà
lễ phép Respectfully 尊敬 Zūnjìng
Không thể cannot 不能 Bùnéng
đàn ông Man/male 男子 Nánzǐ
giàu rich 豐富 Fēngfù
giới thị broker 經紀人 jīngjì rén
thị trường chứng khoán Stock market 股市 Gǔshì
khi nào when 什麼時候 shénme shíhou
sẽ Going to/future 將 (將來時) Jiàng (Jiānglái shi
vào In (for time: January, the morning, next year)    
năm tới Next year 明年 Míngnián
Nếu if 如果 Rúguǒ
có thể Can/be able to huì
trở nên giàu có Become rich 變得富有 biàn de fùyǒu
cưới marry 結婚 Jiéhūn
dược không Can (question) 能不能 Néng bù Néng
cười smile 微笑 Wéixiào
thấy see kàn
không nói đùa đâu Not joking 不是開玩笑 Bùshì kāiwánxiào
nhớ khi Remember when 記得…的時候 jìde … de shíhou
người đàn ông trẻ Young man 年輕的男子 Niánqīng de Nánzǐ
trong tình yêu In love Ài
Khi ông còn trẻ ông cũng nghèo When he was also poor 當他也窮的  

 

 

 

 

 

 

Exercises: bài tập 練習 (liànxí)

 

 1. Anh Tuấn là ai?

 

 1. Anh ấy muốn làm gì?

 

 1. Tại sao ba của chị Lin không thích Anh Tuấn?

 

 1. Tuấn hỏi ba của chị Lin là gì?

 

 1. Ba của chị Lin muốn chị Lin kết hôn với ai?

 

 1. Khi nào chị Lin sẽ kết hôn?

 

 1. Trước khi anh Tuấn có thể kết hôn chị Lin, Anh ấy phải làm gì?

 

  X       X   13   3.       X
  2. c       5.               4. t
1. N

 

ó i X c   u y n X 8. v i
X           X   X       n
t                       h
X 9. h     X   X         X   X
      X           X 10 y
X       6.     X X       ê
              11l         u
  X 7.     X 12     X     X
        X     X          
                         

 

 

 1. Sinh viên đi đến văn phòng để____ ______________________________ giáo viên.
 2. Tôi _________________________________________đi đến ngôi nhà của bạn.
 3. Chị Lin là thiếu nư. Chị ấy không phải là ________________
 4. Anh thích Chị ấy rất nhiều. trong ________________________
 5. Anh là một người đàn ông nghiêm trọng (serious 嚴重 Yánzhòng ) Anh __________ đùa đâu.
 6. Remember (記得Jìde) ____________________________
 7. When ____________________
 8. Tôi ăn sáng _______________ buổi sáng.
 9. Anh ___________ câu hỏi
 10. Anh _________ đi làm lúc mấy giờ?
 11. Chị Tên___________ gì
 12. (Down) if___________(Across) Anh là người nước ______________?
 13. Bạn uống Trà ____ cafe?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: